Vyhľadávanie

Prihlásiť sa

Heslo som zabudol

Som tu prvýkrát a chcem sa registrovať

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok e-shopu

www.dmapraha.sk

 

Obchodná firma:           DMA Praha s.r.o.

Dátum zápisu:              21. augusta 1998

Spisová značka:           C 61396 vedená u Mestského súdu v Prahe

Sídlo:                           Praha 4, Krajanská 339, PSČ 149 00

Identifikačné číslo:        25689495

 

v Slovenskej republike zastúpená:

 

Obchodná firma:           DMA Praha s.r.o. – organizačná zložka

Dátum zápisu:              10.1. 2015

Spisová značka:           Oddiel PO, vložka číslo: 10444/, Okresný súd Žilina

Sídlo:                           Pri Rajčianke 2896/33, 010 01 Žilina

IČO:                             48001945         

Predmet podnikania:     kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným

prevádzkovateľom živnosti

prenájom hnuteľných vecí, výroba zdravotníckych pomôcok

IČ DPH:                       SK4020464712

Tel:                              +421 903 514 256

E-mail:                         info@dmapraha.sk

 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Zákona                 č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. 22/2004 v platnom znení. Upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcou firmou (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim.

Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (www.dmapraha.sk).

Ak kupujúci jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti s predmetom svojho podnikania alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v platnom znení.

1.2 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Takto dohodnuté ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami dohodnutými v obchodných podmienkach.

1.3 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva       a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.4 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar tiež bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne          a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných k jeho prístupu do užívateľského účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 24 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy(včetne obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne                s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Celá prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru     a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovarov sú uvedené aj s daňou z pridanej hodnoty a zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s platbou, balením         a dodaním tovaru v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

 1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,
 3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo                    v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výšku kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim odoslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti                       s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 1. v hotovosti priamo predávajúcemu,
 2. bezhotovostne prostredníctvom platobného systému,
 3. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke, za platbu týmto spôsobom sú účtované kupujúcemu náklady primerané nákladom predávajúceho spojené s dobierkou podľa výberu spôsobu dopravy a spôsobu platby v objednávke tovaru,
 4. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho do Tatra banky a.s. číslo účtu: 2947006025/1100, IBAN: SK15 1100 0000 0029 4700 6025.

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu tiež náklady spojené                    s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 Predávajúci spravidla nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.5 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby (platba vopred-zálohová faktúra) je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru so správnym variabilným symbolom. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6 Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.7 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.8 Predávajúci vystaví pri platbách na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickou adresu kupujúceho.

 

 

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 7 ods.6  Zákona  ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

5.2 Ak sa nejedná o prípad v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na korešpondenčnú adresu predávajúceho: DMA Praha s.r.o. – organizačná zložka, Pri Rajčianke 2896/33, 010 01 Žilina alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto obchodných podmienok.

5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva  ruší od začiatku. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy.

5.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri úhrade. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu peňažné prostriedky skôr, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5.5 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.6 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim                          v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru              a v prípade akejkoľvek vady toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak dojednania chýbajú, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 2. tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, rozsahu alebo hmotnosti,
 5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.2 Ustanovenia uvedené v tomto článku sa nepoužijú pri tovare:

 1. ak je chyba na tovare v dobe prevzatia a pre takúto chybu je dohodnutá zľava z kúpnej ceny,
 2. ak ide o tovar použitý a chyba zodpovedá rozsahu používania alebo opotrebeniu, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
 3. chyba vznikla na tovare opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti),
 4. je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením,
 5. chyba vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti, bez vplyvu predávajúceho
 6. kupujúci poruší ochranné pečate alebo nálepky na reklamovanom tovare.

7.3 Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.

7.4 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe veci neprimerané. Ak sa chyba týka iba časti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu časti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požiadať o vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, hlavne ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.

7.5 Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez chýb, na výmenu jeho časti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho časť alebo tovar opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranej dobe alebo že by vykonanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

7.6 Kupujúci môže svoje práva z chybného plnenia uplatniť v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Pri použitom tovare je možné lehotu pre uplatnenie práv z chybného plnenia skrátiť na 12 mesiacov, takéto skrátenie lehoty vyznačí predávajúci v potvrdení o povinnostiach z chybného plnenia alebo na predajnom doklade. Po uplynutí lehoty nemožno právo z chýb u predávajúceho uplatniť, iba ak sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci, prípadne výrobca poskytne zvláštnu záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.

7.7 Kupujúci je povinný svoje práva z chybného plnenia uplatniť bez zbytočného odkladu potom, čo zistí, že na tovare je chyba. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodení, ak kupujúci tovar používa, hoci o chybe vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu chybu oprávnene, neplynie lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ju nemôže používať.

7.8 Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie neplynie nová lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia. Lehota skončí 24 mesiacov od prevzatia po kúpe reklamovaného tovaru.

7.9 Lehotu k uplatneniu práv z chýb nie je možné považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu, správnosť a intenzitu používania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.

8. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

8.1 Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v jeho mieste podnikania.

8.2 Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

8.3 Kupujúci je povinný preukázať, že mu prináleží právo uplatniť reklamáciu, hlavne doložiť dátum nákupu, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdenia o povinnostiach predávajúceho                   z chybného plnenia záručného listu, popr. iným vierohodným spôsobom.

8.4 Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na chybu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, ak na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

8.5 Ak by uplatnenie práva z chýb malo spotrebiteľovi robiť značné ťažkosti, hlavne preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom alebo sa jedná o tovar, ktorý je zamontovaný alebo je súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci chybu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takomto prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

9. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

9.1 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej chyby, kupujúcim požadovaný spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej dobe. Márne uplynutie tejto doby sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

9.2 Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu písomne potvrdiť.

9.3 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť už raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie s výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenia nie je možné uskutočniť.

9.4 Kupujúci je povinný prevziať si reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskoršie vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený účtovať si primerané skladné či tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.

9.5 Ak kupujúci koná pri uzavretí kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti v súvislosti                s predmetom svojho podnikania alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, potom sa ustanovenia čl. 7, 8 a 9 obchodných podmienok neuplatnia.

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

10.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

10.2 Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej mailovej adresy uvedenej v záhlaví týchto obchodných podmienok. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho odošle podávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

10.3 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je v zmysle § 21 ods. 1 písm. a) zákona                 č. 391/2001 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oprávnená Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad, tel. 0944 533 011.

 

 

10.4 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Orgánom dozoru pri ochrane spotrebiteľa je :

 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1  

Tel.:041/ 7632 130

10.5 Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

10.6 Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

10.7 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je v súlade so zákonom                    č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v platnom znení. Informačný systém je registrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 2734. Ochrana osobných údajov sa riadi ustanovením článku 12 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018.

12. DORUČOVANIE

12.1 Ak nebude dohodnuté inak, kompletná korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

13.3 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a a nie je prístupná.

13.4 Prílohu č. 1 obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

13.5 Príloha obchodných podmienok eshopu „www.dmapraha.sk“ č. 1

V Žiline  1. 1. 2019

 

Vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

(vyplňte tento formulár a odošlite ho späť iba v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy)

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

Adresát: DMA Praha s.r.o. – organizačná zložka, Pri Rajčianke 2896/33, 010 01 Žilina

Meno a priezvisko kupujúceho: 

Doručovacia adresa:                

Telefónne číslo:                       

Email:

Označenie tovaru (produktové číslo, typ alebo názov tovaru):

Počet kusov:

Dátum prevzatia tovaru:

Kúpna cena:

Kúpnu cenu vrátiť poštovou poukážkou / na účet č.:

Poučenie:

Toto odstúpenie môže byť zaslané predávajúcemu aj emailom. Doručené je okamžikom potvrdenia prevzatia emailu zo strany predávajúceho kupujúcemu, bez takéhoto potvrdenia nemožno považovať takéto odstúpenie kupujúceho za riadne predávajúcemu doručené.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal.

Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal (ale nie nákladov, ktoré vznikli spotrebiteľovi pri vrátení tovaru) rovnakým spôsobom. Ak spotrebiteľ zvolil iný, než je najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

Dátum odstúpenia:

Podpis:

 

 

Kontaktné údaje predávajúceho sú údaje uvedené v záhlaví týchto obchodných podmienok.

 

Kontaktný formulár

Načíst